W EXPRESS Mielec w budynku Centrum Handlowego Smoczka

zrobimy pieczątki błyskawicznie w 5 minut.
Expresowe dorabianie kluczy. Zapoznaj się z najszerszą ofertą zegarkąw i upominkąw w Mielcu. Kodowanie kluczy - immobilizerem.

Jako pierwsi w mie?cie Mielec oferujemy Pa?stwu piecz?tk i w 5 minut. S? to piecz?tki fleszowe wykonane na wysokiej jakości materiałach. Odbicia s? bardzo profesjon
alne i du?o dok?adniejsze ni? piecz?tki wykonane metod? tradycyjn? tzw. polimerow?. Zalet? takiej piecz?tki jest d?uga ?ywotno??, zapas tuszu do 50.000 odbi?, a przede wszystkim to, ?e tekst nie zniekszta?ci si?.

W punkcie Express Mielec - dorabianie kluczy-wykonujemy piecz?tki ju? w 5 minut.

Cartrige - specjalny ch?onny materia? nas?czony specjalnym olejowym tuszem, umieszczany jest w obudowie za gumk?. Dlatego nie wida? "poduszki" z tuszem. Tak jak wszystko w tej piecz?tce, specjalna mikroporowata, przepuszczalna�gumka dotyka cartriege i ch?onie zawarty w nim tusz. Gumka jest ca?kowicie p?aska. Obraz tworzony jest na niej poprzez zamykanie mikrootwor�w, kt�re w stanie otwartym przepuszczaj? tusz. Aby utworzy? obraz na gumce nale?y zamkn?? mikropory w miejscach t?a czyli tam gdzie nie ma obrazu.

W tym celu najpierw trzeba utworzy? cz-b, pozytywowy, lewoczytelny�obraz na kliszy lub kalce. Nast?pnie nak?adaj?c, w specjalnej maszynie,�klisz? bezpo?rednio na gumk? (metoda stykowa) na?wietlamy j? ?wiat?em b?yskowym o odpowiedniej temperaturze.�?wiat?o, padaj?c bezpo?rednio na gumk? - tam gdzie nie ma rysunku - pod wp?ywem wysokiej temperatury, zamyka mikropory. Tam�gdzie�klisza by?a zaczerniona czyli�w miejscach�rysunku,�?wiat?o z temperatur? nie dochodzi do gumki i w tym miejscu pory pozostaj? otware - przepuszczaj?c tusz. Metoda ta pozwala tworzy? na gumce bardzo dok?adne obrazy o du?ej rozdzielczo?ci. Wp?yw na to ma "rozdzielczo??" gumki czyli g?sto?? mikrootwor�w oraz rozdzielczo?? na?wietlarki/drukarki, kt�r? tworzymy obrazy na kliszy. To dla tego tego typu piecz?tki mog? odbija? r�wnie? zdj?cia.


Szczeg�ln? zalet? okaza?a si? r�wnie?� ?atwa i czysta produkcja du?ych format�w tzw. EOS X-large: EOS 110, EOS 120, EOS 130. Metoda fleszowa dost?pna jest dla pe?nej gamy

opraw EOS, jak r�wnie? piecz?tek kieszonkowych Stamp Mouse 20 oraz Stamp Mouse 30 oraz d?ugopis�w z piecz?tk? Stamp Writer.Colop_pieczatki_mielec

Do?wiadczenie firmy COLOP w produkcji wysokiej jako?ci opraw sprawia, ?e piecz?tki EOS charakteryzuje najwy?sza trwa?o??. Mo?liwo?? zamieszczenia reklamy w postaci dowolnie zaprojektowanej karteczki indeksuj?cej dodatkowo podnosi funkcjonalno?? i atrakcyjno?? opraw.

Mielec - PIECZ?TKI w 5 minut !!!

Nasze wyroby to nowa generacja piecz?tek
wykonywanych w�technologii Flash.

Co to oznacza dla klient�w?

  • trwa?o?? i niezawodno?? opraw; ze wzgl?du na brak poduszki z�tuszem i zwi?zanej z tym konieczno?ci? nas?czania gumki przed ka?dym odbiciem, oprawy (szczeg�lnie te automatyczne - stacjonarne), s? mniejsze i prostsze konstrukcyjnie ni? ich odpowiedniki przystosowane do starych piecz?tek "gumowych".
  • niska cena: zalety konstrukcyjne i kr�tki czas produkcji powoduj?, ?e cena wykonania piecz?tek w por�wnaniu do starych "gumowych" jest konkurencyjna.
  • koniec k?opot�w z tuszem; nasze piecz?tki w zale?no?ci od wielko?ci powierzchni "drukuj?cej", maj? zapas tuszu nawet na 50.000 odbi?.
  • ekspresowy czas wykonania za normaln? cen?; w razie konieczno?ci mo?emy wykona? piecz?tk? w kilka minut - od r?ki.
  • bardzo precyzyjne odbicie; piecz?tka mo?e zawiera? bardzo ma?e i�cienkie litery oraz cienkie elementy graficzne. Mo?na nawet umie?ci? na niej zdj?cia wielotonalne. Rozdzielczo?? tworzonego obrazu na gumce wynosi 900 dpi.
  • Trwa?o??: gumka odbijaj?ca nie posiada element�w wypuk?ych w�zwi?zku z tym tekst utrwalony na niej nie mo?e ulec uszkodzeniu.

 

 
I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.

Copyright © 2010 - 2017 express.mielec.pl

Wykonanie strony: